Insiderpolicy – North Chemical AB

Ladda ner som pdf: Insynspolicy North Chemical 2014 mars (pdf)

KRISTIANSTAD 2014-03-06

Vägledning avsedd att förebygga riskerna att bryta mot gällande lagstiftning och NASDAQ OMX First North regler om insiderhandel.

1. Innehav och rapportering

Personer med insynsställning ska anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier samt andra finansiella instrument i North Chemical (förstagångsanmälan) till bolaget. Även ändringar i innehavet ska anmälas.

Rapportering skall ske inom fem arbetsdagar efter att transaktionen gjorts.

Anmälan skall ske direkt till North Chemical. Anmälan ska innehålla uppgift om aktuell affär samt antal finansiella instrument efter affären. North Chemical publicerar insynspersonernas innehav och förändringar av innehav efter anmälan på sin hemsida.

2. Detta är insynsställning

Personer som anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till förtrolig information om North Chemical har insynsställning. Hit hör bland andra:

 • ledamot eller suppleant i North Chemicals styrelse
 • verkställande direktör eller vice verkställande direktör i North Chemical
 • revisor eller revisorssuppleant i North Chemical
 • ledande befattningshavare eller uppdragstagare i North Chemical, om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka North Chemicals aktiekurs befattningshavare eller uppdragstagare enligt a-c ovan eller annan ledande befattningshavare i ett dotter-, intresse- eller portföljbolag som kan antas få tillgång till inte offentliggjord information som kan påverka North Chemicals aktiekurs
 • större aktieägare, det vill säga den som äger minst tio procent av aktiekapitalet eller minst tio procent av röstetalet för samtliga aktier i North Chemical (själv eller tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är närstående till aktieägaren).
 • större aktieägare är även personer som genom sitt eller sina företag äger minst tio procent av aktiekapitalet eller röstetalet i ett aktiemarknadsbolag. Personen behöver alltså inte ha något eget innehav.
 • Närstående

Som närstående räknas:

 • make eller sambo till den anmälningsskyldige
 • omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad
 • andra närstående om de har gemensamt hushåll med den anmälningsskyldige sedan minst 1 år
 • juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och med vilken han, eller närstående enligt 1-2 ovan, har en ekonomisk gemenskap
 • juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett väsentligt inflytande över och i vilken han eller närstående enligt 1-3 ovan har ekonomisk gemenskap Närstående juridisk person grundas på förutsättningen att det finns ett väsentligt inflytande och en ekonomisk gemenskap. Med väsentligt inflytande menas att personen ingår i styrelsen för eller har en ledande ställning i den juridiska personen. Även en dominerande ägarposition anses innebära ett väsentligt inflytande. Med ekonomisk gemenskap menas ägarandel eller rätt att uppbära ekonomisk avkastning från den juridiska personen. Enligt lagen går gränsen vid en andel på tio procent. Även utländska juridiska personer kan omfattas av begreppet närståendekretsen.

3. Aktierelaterade finansiella instrument kan vara:

 • aktieoption
 • aktietermin
 • betalda tecknade aktier (BTA)
 • interimsbevis
 • konvertibelt förlagslån/skuldebrev
 • optionsbevis
 • teckningsoption (skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning) teckningsrätter
 • vinstandelsbevis

4. Flaggningsregler

North Chemical verkar för att större ägare som inte samtidigt är insynspersoner ska anmäla vissa affärer. Följande gäller: Som större ägare räknas ägare som äger aktier i North Chemical, motsvarande minst tio procent av aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i North Chemical, eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som är aktieägaren närstående. Större ägare ska till North Chemical anmäla köp eller försäljning av aktier som medför att ägandet passerar någon av gränserna 10, 20, 33.3, 50 eller 66.7 procent. Anmälan och verifiering av anmälan genomförs och hanteras på samma sätt som för insynspersoners anmälan.

5. Förbud mot handel med finansiella instrument i North Chemical före offentliggörande av rapporter och nyheter

Under 30 dagar före det att North Chemical offentliggör delårsrapport eller årsbokslut, dagen för offentliggörande inkluderad, gäller ett generellt förbud för insynspersoner mot att köpa eller sälja finansiella instrument i North Chemical. Rapportdagarna är publicerade på North Chemicals hemsida. Handelsförbud råder generellt före offentligt tillkännagivande av någon planerad affär eller händelse som kan påverka North Chemicals aktiekurs. Handelsförbudet råder generellt 30 dagar före offentliggörandet förutsatt att händelsen är känd inom denna gräns i annat fal så fort som händelsen är känd för insynspersoner.