Viktig information
om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Definitioner

Med ”North Chemical”, eller ”Bolaget” avses koncernen bestående av North Chemical AB (publ) (org. nr. 556792-0193) och dess dotterbolag.
A Clean Partner International AB (org. nr. 556450-3364), Aktiv Kemi i Småland AB (org. nr. 556443-9403) samt Maritech Marine Technologies AB (org.nr. 556236-1385).

Med ”First North” avses Nasdaq Stockholm First North. Med ”Bolagsbeskrivningen” avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför North Chemicals listning på First North. Med ”Euroclear Sweden” avses Euroclear Sweden AB (org. nr. 556585-8074).

Med ”Redeye” avses Redeye AB (org. nr. 556581-2954).

Viktig information till investerare

Varje investerare bör överväga information som lämnas i Bolagsbeskrivningen noga, i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i North Chemical. Bolagsbeskrivningen upprättades med anledning av den föreliggande listningen av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier emitterades i samband med listningen och inget prospekt registrerades hos Finansinspektionen i anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i North Chemical.

Framtidsinriktad information

Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av.